Forside         Opgavetyper         Profiler        Projekter       Kontakt       Links                      

                                                                                                                                      

Bedre naturkvalitet på græsarealer

Med de begrænsede midler, der stilles til rådighed for naturopgaver, er det nødvendigt at vurdere, hvor den bedste effekt af indsatsen kan forventes. Desuden er der behov for at afprøve alternative udnyttelses-muligheder, som kan gøre naturplejen rentabel.

I Natur & Landbrug mener vi, at der er mulighed for at øge indtjeningen på forskellig måde afhængig af, om det drejer sig om mere produktive arealer, f.eks. kulturprægede enge, eller det drejer sig om mindre produktive arealer, f. eks. naturprægede enge og overdrev. Anvendelsen kan være høst af biomasse til biogas og samtidig opsamling af næringsstoffer fra de produktive vandløbsnære arealer. Eller anvendelsen kan kan være afgræsning med henblik på særlige kvalitetsprodukter af kød, mælk eller ost, der kan opnå en værdiforøgelse ved en mere naturnær landbrugsdrift. Her ville en certificering af naturplejekød være en oplagt mulighed for at opnå en merindtægt for produkterne.

Med en strategisk arealanvendelse og lokalt tilpassede løsninger kan naturpleje og produktion optimeres.

Valg af bedste løsning – hvor kan det betale sig at gøre en naturpleje indsats? En kultureng kan ikke omdannes til en natureng på et par år. Derfor er det vigtigt at bevare eksisterende enge af høj naturværdi før man bruger kræfter på at fremme naturindholdet på andre enge. For at opnå en god effekt af sin indsats ved naturfremmende aktiviteter er der både biologiske og miljømæssige forudsætninger, som skal være opfyldt. Biologisk er det nødvendigt, at der er frøkilder til rådighed. Miljømæssigt kan hydrologiske og jordbundsmæssige forhold sætte grænsen for effekten af en given indsats. Indikatorer kan vise, hvor der miljømæssigt er gode forhold for botanisk genopretning.

Hvilken driftsform skal man vælge? Ekstensiv afgræsning har i vid udstrækning været anset som midlet til at forbedre naturindholdet på et areal. Denne benyttelse kan imidlertid have forskellig effekt i forskellige situationer, og en differentieret indsats tilpasset den givne lokalitet kan give en bedre botanisk naturkvalitet end ekstensiv afgræsning alene. Indsatsen skal formuleres ud fra udgangssituationen på den givne lokalitet og ud fra realistiske mål i praksis.

Hvilken landbrugsproduktion kan man opnå ved naturpleje? Pleje af arealer for mere natur hører sammen med en landbrugsproduktion på et relativt lavt niveau. Alligevel bør man stile mod den bedst mulige landbrugsudnyttelse under de givne forudsætninger. Der er stor forskel i foderkvaliteten mellem de forskellige arter. F.eks. er det hverken for natur eller landbrug nogen fordel at have en stor andel af arter som lyse-siv og mose-bunke, der begge har en lav foderkvalitet.