Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af dyr og maskiner

Projektperiode

1/1 2010 – 30/6 2013

Formål

At standse udbredelse af arter som lyse-siv og mose-bunke, hvor de begynder at blive dominerende, hvilket både er et problem for biodiversitet og produktion.

Desuden ønskes at genskabe landskabsbilleder med græssende dyr af malkekvægrace på artsrige enge.

Fokusområder

·      Effekt af afpudsning på vegetation

·      Effekt af afpudsning på dyrenes tilvækst

 Forskellige maskiners egnethed til afhugning af plantemateriale på våde arealer vurderes på   demonstrationsdag

 

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

·     Der afpudses tidligt, sent eller både tidligt og sent, hvor tidligt er i april og sent er i oktober

·     Effekt på vegetationen af én eller to afpudsninger sammenlignes med ingen afpudsning på arealer med store mængder lyse-siv

·     Dyrenes tilvækst følges ved de forskellige behandlinger

·     Maskindemonstration

Effekt på artssammensætning vurderes ved målinger før og efter behandling gennem en tre-årig periode

Opgavetype

Opgaven er en del af et samarbejdsprojekt, der ledes af Økologisk Landsforening. Desuden deltager Agrotech og kvægavler Steen Hareskov. Projektet støttes af Fonden for Økologisk Landbrug