Forside         Opgavetyper          Profiler        Opgaver       Artikler         Kontakt      Links

                     Artikler                                   

Bemærk at nogle af artiklerne kan læses her. 

Emne  

År 

Titel

naturpleje 2023 Hald, A.B. 2023. Kan naturmål indfries med fåregræsning i foldskifte? Nyt om får, årg. 8, nr. 4. Sid 6-9. Se artiklen.
naturpleje 2022 Hald, A.B. 2022. Udsåklenning - når ventetiden på selvindvandring bliver for lang. Urt 2022 (4) 39-42.     Se artiklen.
naturpleje 2022 Hald, A.B. 2022. Kan naturmål indfries med styret fåregræsning? Se abstract. Se poster.
natur i haven 2021 Hald, A.B. 2021. Hvad høet tilførte min trivielle græsplæne. Urt 2021 (2) side 24-25. Se artiklen.
naturpleje afbrænding 2019 Hald, A.B. 2019.Forsommerbrand skaber 'ny start' på Randbøl Hede, Danmark. tiommen 55. Nordisk Kulturlandskabsforbund, 24-25.
naturpleje græsningslaug 2019 Hald, A.B. 2019. Frivillige jordløse og naturglade naturplejere. Win-win. Lommen 55. Nordisk Kulturlandskabsforbund, 12-13.
biomasse engarealer 2019 Hald, A.B. og Nielsen, L, 2019. Opsamling af næringsstoffer på udvalgte DANVEG engtyper - positiv effekt på naturkvalitet og potentielt virkemiddel i Vandmiljøplanen. Se abstract. Se poster.
biomasse engarealer 2019 Nielsen, L. og Hald, A.B. 2019. Opsamling af næringsstoffer på to engtyper - effekt på naturkvalitet af kaliumtilførsel, isåning af græsarter og forskellig slæt-pleje. Se abstract. Se poster.
naturpleje afbrænding 2019 Hald, A.B. og Michaelsen, A.N. 2019. Afbrænding af rigkær. Se abstract.
naturpleje engarealer 2018 Hald, A.B. og Nielsen, L, 2018. Fremme af botanisk naturkvalitet med isåning af lokalt indsamlet hø eller frø - kan metoden bruges i dansk naturforvaltning? URT, nr. 2, 26-33. Se artiklen,
biomasse engarealer 2018 Nielsen, L., Hald, A.B., Ward, A.J. og Madsen, C.F. 2018. Kalium øger opsamling af N og P i ådale. Økologi & Erhverv, 23/3-18, nr. 629, 15. Se artiklen.
biomasse engarealer 2018 Nielsen, L., Hald, A.B., Ward, A.J. og Madsen, C.F. 2018. Ådale kan levere næringsstoffer og energi. Økologi & Erhverv, 23/3-18, nr. 629, 14. Se artiklen.
naturpleje engarealer 2018

Nielsen, L.og Hald, A.B. 2018. Høst af engbimasse - naturforbedring, næringsstofopsamling og bioenergi. Se rapporten. Se bilag 1, 2 og 3.

naturpleje græsningslaug 2017

Hald, A.B. 2017. Frivillige græsserforeninger i naturplejen. URT 41(1): 32-35.Se artiklen.

naturpleje engarealer 2017 Nielsen, L.og Hald, A.B. 2017. Lokalt indsamlet engplejehø og frø som aktiv for engarters spredning. Poster abstract biodiversitetssymposiet 2017, 5-6. Se abstract. Se poster.
biomasse engarealer 2016 Nielsen, L, Trénel, P., Ward, A.J. og Jørgensen, T.V. 2016. Græs på engarealer. Oversigt over Landsforsøg 2016, 180-184. Se artiklen.
naturpleje 2016 Nielsen, A.L., Hald, A.B. og Levesen, B. 2016. Tools to improve nature management and sale of certified meat from semi natural grassland in Denmark. I Conference on grazing in a changing Nordic region, 12-15. september 2016, Reykjavik, Iceland. Abstracts p. 46. Se poster fra konference i Reykjavik.
naturpleje græsningslaug 2016 Hald, A.B., 2016. Naturpleje i samarbejde med frivillige, Magasinet Kødkvæg, februar 2016, 30-31. Se artiklen.
biomasse vildthensyn 2015 Olesen, C. R., Nielsen, L., Hald, A.B., Friis, H. J., Madsen, C.F., Jørgensen, R. N., Larsen, R., og Laursen, M.S., 2015. Vildtforvaltning i forbindelse med biomassehøst i ådale - bedre forhold for vildtet og færre påkørsler. 46 pp. Se rapporten.
biomasse engarealer 2015 Nielsen, L., Olesen, C. R., Jørgensen, R. N. og Friis, H. J. 2015. Sikring af levesteder på engarealer med biomassehøst i kombination med vildthensyn. Det tredje Biodiversitetssymposium, 28.-29. januar 2015, Aarhus Universitet. Abstracts p. 74.
naturpleje 2015 Hald, A.B. & Nielsen, L. 2015. High Nature Value bestemmer tilkskud - Naturhandleplaner sikrer kontinuitet i plejen. Det tredje Biodiversitetssymposium, 28.-29. januar 2015, Aarhus Universitet. Abstracts p. 79.
naturpleje 2014 Nielsen, L., Hald, A.B. & Nissen, T.B. 2014. Reduction of soft rush (Juncus effusus L.) by a combination of trimming and grazing. Proceedings 25th General Meeting of the European Grassland Federation, Aberystwyth, Wales, 7-11 September 2014. Grassland Science in Europe 19: 318-320.
naturpleje 2014 Boes, J., Krog, J., Spleth, P., Rattenborg, E., Christensen, A.L., Mogensen, L., Kristensen, T., Vestergaard, M., Nissen, T., Hald, A.B. & Nielsen, L.2014. Naturpleje - som professionel driftsgren. 82p. Se rapporten.
certificering 2013

Hald, A.B. & Nielsen, A.L. 2013. Higher price for meat from extensivensen grassland? Proceedings 17th Symposium of the European Grassland Federation, Akureyri, Iceland, 23-26 June 2013. Grassland Science in Europe 18: 373-375.

biomasse engarealer 2013

Nielsen, A.L., Hald, A.B., Larsen, S.U., Lærke, P.E. & Møller, H.B. 2013. Potassium as a mean to increase production and NP-capture from permanent grassland on organic soil. Proceedings 17th Symposium of the European Grassland Federation, Akureyri, Iceland, 23-26 June 2013. Grassland Science in Europe 18: 569-571.

naturpleje 2013

Hald, A.B. 2013. God klima- og natursamvittighed med kød på menuen. Lommen 49: 6-7.

naturpleje 2013

Petersen, B. & Hald, A.B. 2013 (red). Medvindsafbrænding som pleje af tilgroede gravhøje. Lommen 49: 41-45.

naturpleje 2013

Hald, A.B. Tekst dec. 2010. Bæver territorier tekst + GIS. www.natlan.dk hjemmeside april 2013

naturpleje 2013

Nielsen, A.L. & Hald, A.B.  2013. Pleje af lyse-siv domineret eng målrettet en mere artsrig vegetation. Poster. Biodiversitetssymposium 2013. København.

certificering 2013

Hald, A.B. & Nielsen, A.L. 2013. Higher price for meat from extensive grassland? / Kød fra naturarealer – kød med merværdi. Poster. Biodiversitetssymposium 2013. København.

naturpleje 2013

Petersen, B. & Hald, A.B. (red). Medvindsafbrænding som pleje af tilgroede gravhøje. Lommen 49: 41-45. Se artiklen (pdf)  Støtteerklæring fra DN's sekretariat  Støtteerklæring fra Nordisk Kulturlandskapsforbundet   Udtalelse fra Dansk Botanisk forening

biomasse engarealer 2012

Larsen, S.U., Nielsen, L., Hald, A. B. & Lærke, P. E. Græs på engarealer. Oversigt over Landsforsøgene 2012. Alternative afgrøder – græs på engarealer: 214-219. Se artiklen (pdf)

landbrug 2012

Hald, A.B. Indtryk fra den 8. Bertebos Conference: How can we ensure sustainable cattle production systems for future generations? Lommen 48 Høst:24. Se artiklen (pdf)

biomasse engarealer 2012 Nielsen, L. Biomasseproduktion på danske naturarealer.Rapport. 14 pp. Se rapporten (pdf)
biomasse engarealer 2012

Lærke, P. E., Hald, A. B. & Nielsen, L. Næringsstofbalans och Miljö i Enggræs. Försök med K-Gödsling. I Evalueringsrapport Marginale Jorder och Odlingssystem. BioM. Ed. Lundegrén, J. pp. 35-42. Se rapporten (pdf)

biomasse engarealer 2012

Nielsen, L., Hald, A. B., & Larsen, S.U. Drift og pleje af enggræs. I Evalueringsrapport Marginale Jorder och Odlingssystem. BioM. Ed. Lundegrén, J. pp. 11-25. Se rapporten (pdf)

naturpleje 2012

Jannerup, P. & Hald, A. B. Naturbeskyttelseslovens 20 års jubilæum – Kan dansk naturbeskyttelses blive bedre? URT 36: 84-89.Se artiklen (pdf)

naturpleje 2012

Petersen, K. H., Hesselsøe, M. & Hald, A. B. Mere biodiversitet for færre penge. Grønt Miljø 6: 36-37.  Se artiklen.

biomasse engarealer 2012 Nielsen, L. Udbytteniveauer ved forskellig drift af lavbundsjord. Baggrundsnotat, +10 Mio. Tons Plan, 7 pp. Se notatet (pdf)
naturpleje 2012

Hald, A. B. Mere blomstrende natur i roughen? Greenkeeperen 2: 10-12.Tema: Flersidig brug af golfbaner. Se artiklen (pdf)

landbrug 2012

Hald, A. B. og Andersen, U. R. Kapitel 6.1.1. Planter. p45-50. Mulig udvikling af indikatorer for pesticidskader. ISBN 978-87-7120-197-0. Udarbejdet i 2011.Se rapporten

naturpleje 2012

Laursen, K. & Hald, A. B. Identification of Black-tailed Godwit’s Limosa limosa breeding habitat by botanical and environmental indicators. Journal of Ornithology 153(4): 1141-1152. Online: J Ornithol, 20 april 2012, 12 pp. Se artiklen (pdf)

naturpleje 2012

Hald, A. B. Når dunhammer er et problem i vandhuller. Greenkeeperen 1:10-12. Tema: Afvanding, Dræning & Vandmiljø. Se artiklen (pdf)

naturpleje 2012

Hald, A. B. 2012. Terrestrisk vådbundsnatur – Trykvand tak!  Vand & Jord 19(1): 33-36.Se artiklen (pdf)

landbrug 2012

Anna Bodil Hald, 2012: De dyrkede marker og den vilde natur, Nordisk Bygd 21, 56-60.Se artiklen (pdf)

naturpleje 2011 Hald, A.B. 2011. Klosterheden - botanisk beskrivelse af seks bæverterritorier 2010. Tekst og GIS. Delrapport til DMU's rapportering om bæverovervågning. Natlan.dk.Se rapporten
biomasse engarealer 2011

Larsen, S.U., Nielsen, L., Hald, A. B. & Lærke, P. E. 2011: Alternative afgrøder – græs på engarealer” i Oversigt over Landsforsøgene 2011, 197-202.Se artiklen (pdf)

bynatur 2011 Petersen, L. K., Hald, A. B. & Jensen, A. 2011. Livsstil og naturkvalitet i byrummet. Em synteserapport. Aarhus Universitet, DCE – National Center for Miljø og Energi, 64 pp. Videnskabelig rapport fra DCE – National Center for Miljø og Energi nr. 14. Se artiklen (pdf)
naturpleje 2011

Nielsen, A.L., Hald, A.B. & Buttenschøn, R. 2011. Management of semi-natural grassland in Denmark – political instruments and possible improvements. NJF Seminar 436. Biodiversity in agriculture - lessons learned and future directions. Ulvik, Hardanger, Norway, 24-26 May 2011. NJF Report  7(1): 11-15.       Se artiklen (pdf)

naturpleje 2011 Nielsen, A.L., Hald, A.B. & Nissen, T.B. 2011. Management of grassland by Jersey male calves nursed by ex-milking cows. NJF Seminar 436. Biodiversity in agriculture - lessons learned and future directions. Ulvik. Hardanger, Norway, 24-26 May 2011. NJF Report 7(1):76-80. Se artiklen (pdf) Se poster fra konference i Ulvik (pdf)
bynatur 2011

Tvedt, T. & Hald, A.B. 2011. Find byens naturkvaliteter. Grønt Miljø 7: 4-6. Se artiklen (pdf)

bynatur 2011

Hald, A.B. 2011. Beskrivelse af naturkvalitet i bynatur. URT 3:113-119.Se artiklen (pdf)

naturpleje 2011
Hald, A.B. & Nielsen, A.L. 2011. Land use on humic soils – different outcome. Science for the Environment – Environment for Society 2011, 5-6 October. Aarhus.  Abstract proceedings p 82. Poster P47.Se abstract (pdf)
naturpleje 2011
Nielsen, A.L. & Hald, A.B. 201. Semi-natural grassland in Denmark – Political instruments aiming for nature quality. Science for the Environment – Environment for Society 2011, 5-6 October. Aarhus.  Abstract proceedings p 90. Poster P55. Se abstract (pdf)
biomasse engarealer 2011 Raju, C.S., Ward, A.J., Nielsen, L., Møller, H.B. 2011. Comparison of near infra-red spectroscopy, neutral detergent fibre assay and in-vitro organic matter digestibility assay for rapid determination of the biochemical methane protential of meadow grasses. I: Bioresource Technology, Vol. 102, Nr. 17, page 7835 to 7839. Se artiklen (pdf)
biomasse engarealer 2011 Ward, A.J., Nielsen, A.L., Møller, H.B. 2011. Rapid Assessment of mineral concentration in meadow grasses by near infrared reflectance spectroscopy. I Sensors, Vol. 11, nr. 5, page 4830 to 4839.          Se artiklen (pdf)
bynatur 2011 Hald, A.B. 2011.Naturkvalitet i bynatur. Jord og viden nr. 9, 6-8.Se artiklen (pdf)
bynatur 2011 Hald, A.B. 2011. Naturkvalitetsanalyser i bynatur. Faglig rapport fra DMU nr. 829. Se rapporten (pdf)
eng 2011 Hald, A.B. 2011. Hydrologi i terrestrisk vådbundsnatur i lyset af Vand- og
Naturplaner. URT 35 (1): 37-42. Se artiklen (pdf)
biomasse engarealer 2010 Larsen, S. U., Nielsen, L., Hald, A.B. & Lærke, P.E. 2010. Udbytte af græs på engarealer med forskellig pleje. Oversigt over Landsforsøgene 2010. Alternative afgrøder. Videnscentret for Landbrug: 188-190. Se artiklen (pdf)
naturpleje 2010 Nielsen, L. & Hald, A. B. 2010. Shortcut strategies to improve plant species richness after years of intensive management in moist grassland. Grassland Science in Europe, 15, 1052-1054. Se poster fra konference i Kiel (pdf)
naturpleje 2010 Hald, A. B. & Nielsen, L. 2010. Management strategies to increase botanical diversity at grassland with a history of intensive agricultural management. Grassland Science in Europe, 15, 800-802.Se poster fra konference i Kiel (pdf)
invasive arter 2010 Hald, A.B. 2010 Optimering af slåningstidspunkt for bekæmpelse af invasiv gyldenris. CIS workshop. Invasive arter i praksis: Forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse. 25. januar. KU Life. Workshop Proceeding: 10.
invasive arter 2010 Hald, A. B. 2010. Invasiv Gyldenris slås bedst lige før Sct. Hans. Jord og Viden 2010 (7): 13-15.
naturpleje 2010 Hald, A.B. 2010. Derfor blev 2010 målene ikke nået. URT 34(2): 54-60.
invasive arter 2010 Holgersen, S. & Hald, A.B. 2010. Slå invasive gyldenris lige før Sankt Hans. Grønt Miljø 2010(5): 62.
biomasse engarealer 2009

Henrik B. Møller*, Poul E. Lærke*, Uffe Jørgensen*, Lisbeth Nielsen** S. U. Larsen*** and K. Hauge Madsen. 2009. Modelling gross and net energy production from anaerobic digestion of annual and perennial crops. 17th European Biomass Conference, Hamborg, Germany

storbynatur 2009 Hald, A.B., Bøye, C. & Henriksen, C.I. 2009. Storbyens værdifulde natur. Teknik & Miljø (Stads- og Havneingeniøren) 12: 38.
naturplejekød 2009 Hald, A.B. 2009.Oksekød med god samvittighed. DR P1 Miljøreportagen 7. december kl. 16:55
naturplejekød/ certificering 2009 Hald, A.B. 2009. Naturplejekød med god klimasamvittighed. Urt 33 (4):134-136. Se artiklen (pdf)
naturpleje 2009 Hald, A.B. 2009.Gør græsmarken god for klima, natur og kvæg. Økologisk Jordbrug, 13. november 2009, 16-17. Se artiklen (pdf)
ny nordisk mad/ certificering 2009 Nielsen, L. 2009. Kød, mælk og ost fra gamle nordiske husdyrracer. Abstrakt til seminar New Nordic Food - from visions to realisations, Borupgaard 2.  november 2009.Se abstrakt.
bæver 2009 Hald, A.B. & Bertelsen, J.P. 2009. Dynamisk naturgenopretning med bæver. Vand & Jord 16(3):90-93.
naturpleje 2009

Hald, A.B. & Laursen, K. 2009.  To choose or not to choose a breeding site – that’s the question for breeding waders. 2nd European Congress of Conservation Biology, “Conservation biology and beyond: from science to practice”. Prague 1-5 September 2009. Poster og abstract. Abstract nr. 680 (p 173-174)

naturpleje 2009 Hald, A.B. 2009. Gravhøjens vilde blomsterbuket. Grønt Miljø 4/2009
naturpleje 2009 Hald, A.B. 2009. Brandforvaltning – en kommende metode i kommunernes værktøjskasse? Teknik & Miljø 2/09
diverse naturmonitering 2009 Hald, A.B. & Laursen, K. 2009. Værktøj til identifikation af værdifulde yngleområder i Vadehavets marsk. Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, 30 pp samt bilag.
diverse naturmonitering 2009 Elmeros, M., Berthelsen, J.P., Hald, A.B., Andersen, P.N., Øverland, L.K. & Therkildsen, O.R. 2009. Overvågnng af bæver Castor fiber i Danmark 2007. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet – Arbejdsrapport fra DMU nr. 247. 82 pp.
biomasse engarealer 2008 Nielsen, L. 2008. Arealtyper - produktion og næringsstofopsamling på relativt fugtige engarealer. I Biomasseproduktion baseret på biomasse fra engarealer, Nårreådalen fase 1, 14-17. Se apporten (pdf)
naturpleje 2008 Hald, A. B. & Gøthgen, A. 2008. Brandforvaltning - en god metode? URT 32 (4): 149-151.Se artiklen (pdf)
invasive arter 2008 Hald, A. B. Bekæmpelse af invasive gyldenris arter. URT 32 (4): 155-156. Se artiklen (pdf)
invasive arter 2008 Hald, A. B. 2008. Bekæmpelse af invasiv gyldenris. Status for viden om invasive arter i Danmark. Workshop 9. december. Centre for Invasive Species, LIFE; KU. Abstract og poster.
landbrug 2008 Hald, A. B. & Nielsen, L. 2008. Kolindsund pumpelag har en naturplan. Adresseavisen Norddjurs, 12. august 2008, s. 34. Se artiklen (pdf)
eng 2008 Nielsen, L. & Hald, A. B. 2008. Management strategies to restore agriculturally affected meadows on peat - biomass and N, P-balances. Grassland Science in Europe, 13, 153-155.
eng og energi 2008 Møller, H. B. & Nielsen, L. 2008. Græs er ægte grøn energi - kan fordoble produktionen af biogas. Forskning i Bioenergi, 23, 4-6.Se artiklen (pdf)
landbrug 2008 Hald, A.B. 2008. Certificeret naturplejekød? Tidsskrift for Frie Bønder Levende Land, 5(2), 4-6. Se artiklen (pdf)
grøfter og kanaler 2008 Stenak, M.,Nielsen, L. & Hald, A. B. 2008. Pleje af grøfter og kanaler. Videnblade Park- og Landskabsserien, nr. 6.7-8, 2pp. Skov & Landskab, Københavns Universitet.
landbrug 2008 Hald, A.B. 2008. Kød med god klima- og natursamvittighed. Landbrugsavisen, 25. januar 2008, 13. Se artiklen (pdf)
landbrug 2007 Hald, A.B. & Reddersen, J. 2007. Det dyrkede land, 357-398 i Vestergaard, P. (ed) Naturen i Danmark - Det åbne land. Gyldendal, København.
vejkanter 2007 Hald, A.B. 2007. Grøftekant forvaltning - slåningstidspunkt og botanisk udvikling. Teknik & Miljø. Stads- og Havneingeniøren 11: 38-41 samt på vejforum, se artiklen.

landbrug

2007

Nielsen, L., Hald, A. B. & Møller, H.B. 2007. Brak - natur og energi. Kaskelot 165: 11-14.Se artiklen.
eng 2007 Møller, H. B., Nielsen, L., & Christensen, T. B. 2007. Biogas production from different types of biomass and grass species from meadows. Copenhagen : Nordic Association of Agricultural Scientists, s. 87-88 Konferencen: Trends and Perspectives in Aagricultture, nr. 23, Copenhagen, Danmark, 26. juni - 29. juni 2007.
eng 2007 Nielsen, L. & Hald, A. B. 2007. Kunsten at få vilde planter til at gro igen. Landbo Magasinet Randers-Viborg, 3, 18.
eng 2007 Hald, A. B. & Nielsen, L. 2007. Sikring af engens biodiversitet. Jord og Viden 152(8):12-15.
eng 2007 Hald, A. B. 2007. Hvordan fremmer vi alsidig natur på en almindelig eng? Urt 21 (2):80-85.Se artiklen (pdf)

landbrug

2007

Hald, A. B. 2007. Kommunal naturplejestrategi. Teknik & miljø , Stads og Havneingeniøren, 4, 26-27.

hedepleje

2007

Kortegaard, L., Nielsen, L. & Buttenschøn, R. M. 2007. Græsningserfaring fra tanter til ungdyr. Nordjysk Familielandbrug, 1, 10.

landbrug

2007

Nielsen, L. & Hald, A. B. 2007. Naturpleje - branding og effektmåling. Landbo Magasinet Randers-Viborg, 1, 19-20.

landbrug økologisk  

2007

Hald, A.B. & Nielsen, A. L. 2007. Field margin management for nature within rotational grass fields at organic dairy farms. Aspects of Applied Biology, 81, 267-270.  Se artiklen (pdf)

landbrug økologisk  

2007

Hald, A.B. 2007. Ny økologisk urtetrend. Økologisk Jordbrug nr. 381. (23. marts 2007) side 13.
vejkanter 2007 Hald, A.B. 2007. Effect of cutting date on the vegetation of nutrient rich road verges. Annals of Applied Biology, 82, 131.

eng

2006  

Nielsen, L., Hald, A. B. & Buttenschøn, R. M. 2006. Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje og naturplanlægning. Skov- og Naturstyrelsen, 87 pp. Se rapporten (pdf, 15 MB)

eng

2006  

Nielsen, L. 2006. Opsamling af næringsstoffer fra på næringsrig humusjord. Familielandbruget Gl. Viborg Amt, 3, s. 8. Se artiklen (pdf)

eng

2006  

Kristensen, T., Thamsborg, S.M., Andersen, H.R., Søegaard, K. & Nielsen, L. 2006. Effects of grazing system on production and parasitism of dairy breed heifers and steers grazing wet marginal grasslands. Animal Science, 82, 201-211.

eng

2006  

Nielsen, L. & Hald, A.B. 2006. Græsningsselskaber kan sikre effektiv drift af engarealer. Landbrugsavisen, 17. februar 2006, 24. Se artiklen (pdf)

eng

2005  

Nielsen, L. & Hald, A.B. 2005. Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier. http://www.natlan.dk/artikler.htm, 6 pp. Se artiklen (pdf)

eng

2005  

Nielsen, L. & Hald, A.B. 2005. Næringsstofomsætning på humusjord med højt kvælstofniveau. http://www.natlan.dk/artikler.htm, 2pp. Se artiklen (pdf)

eng

2005  

Nielsen, L. & Hald, A.B. 2005. Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr. http://www.natlan.dk/artikler.htm, 8 pp. Se artiklen (pdf)

eng

2005  

Nielsen, L. & Hald, A.B. 2005. Græsningsselskaber – et aktiv for udvikling i landdistrikter. Familielandbruget Gl Viborg Amt, 3, 12-13. Se artiklen (pdf)

eng

2005  

Nielsen, A.L., Hald, A.B. & Badsberg, J.H. 2005. Vegetation and plant production at unfertilized grassland with increasing soil moisture. Grassland Science in Europe, 10, 323-327.

eng

2005  

Nielsen, A.L. & Hoffmann, C.C. 2005. N-mineralisation and phosphorous – important elements in decision support for grassland systems. XX International Grassland Congress: Offered papers, p. 920. Også publiceret i ”Optimisation of nutrient cycling and soil quality for sustainable grasslands” editeret af S.C.Jarvis, P.J. Murray and J. A. Roker, p. 85.

eng

2005  

Hald, A.B. 2005. Natur- eller kulturhensyn i vådområder - når gamle kort bruges i naturforvaltningen. URT 29:3, 104-109.

landbrug

2005

Hald, A.B. & Nielsen, L. 2005. Naturen kan blive et aktiv for landbruget. Landbrugsavisen 8. juli, s. 17.

landbrug

2005

Hald, A.B. 2005. Mere natur  til landdistrikterne. Jord og Viden, 8, 8-10.

arealanvendelse

2004

Buttenschøn, R.M. & Nielsen, L. 2005. Jordbrugeren som landskabsforvalter. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevreErhverv (DFFE), og Miljøministeriet, 108 pp. Se rapporten (pdf)  (fra DFFE's hjemmeside).

bræmmer  

2004

Hald, A.B. & Nielsen, L. 2004. Vilde planter i vandløbsbræmmer. Familielandbruget Gl. Viborg Amt, 2: 10-11.

eng

2004  

Hald, A.B. 2004. Analyse af Nyord Enges tilstand med fokus på den biologiske mangfoldighed - Udredning fra DMU november 2004. 44p. (se rapporten under nationalparker på www.skovognatur.dk)

eng 2004 

Nielsen, L. & Hald, A.B. 2004. Deltidslandmænd som naturplejere. Familielandbruget Gl. Viborg Amt. 3:13.

eng 2004  

Hald, A.B. 2004. Response of terrestrial wetland vegetation to increased water table at Western Stadil Fjord. 7th INTECOL International Wetlands Conference, Utrecht, Juli 2004. Conference abstracts: 120. Poster.

eng 2004 

Hald, A.B. 2004. En økologisk botaniker-vinkel på forvaltning for engfugle. URT 28(2):64-71. Se artiklen (pdf)

eng

2004  

Hald, A.B. & Nielsen, L. 2004. Aktive børn og unge på engen - en naturoplevelse for livet, Skolen, marts 2004. Se artiklen (pdf)

eng

2004  

Nielsen, L. & Hald, A.B. 2004. Blomstrende enge og græssende dyr - kan det betale sig? Familielandbruget Gl. Viborg Amt, 1, 11. Se artiklen (pdf)

eng

2004  

Nielsen, L. & Hofmann, C.C. 2004. N-udvaskning betydeligt højere ved høj end ved lav mineralisering. Landbrugsavisen, 23. jan. 2004, 28. Se artiklen (pdf)

eng

2004  

Nielsen, L., Hald, A.B., Kristensen, T., Thamsborg, S.M. & Olsen, H. 2004. Fra kultureng til natureng. Jord og viden, 1, 8-10. Se artiklen

eng

2004  

Buttenschøn, R,M. & Nielsen, L. 2004. Regulering af lysesiv. Skov & Landskab, Park- og Landskab Videnblade, Landskabspleje bladnr. 6.2-13.  

landbrug

2004

Tybirk. K., Hald, A.B., Bruus Pedersen, M. & Sønderskov, M. 2004. Ukrudt i et kultur- og naturlandskab. I: Madsen, K.H.(red.). Ukrudtsbogen 4. udg. DJF. Kap 12:307-318.

landbrug  

2004

Hald, A.B. & Nielsen, L. 2004. Jorddiger - kun til besvær? Familielandbruget Gl. Viborg Amt. 4. Se artiklen (pdf)

landbrug økologisk  

2004  

Aude, E., Tybirk, K., Michelsen, A., Ejrnæs, R., Hald, A.B., Mark, S. 2004. Conservation value of the herbaceous vegetation in hedgerows - does organic farming make a difference?  Biological Conservation, 118 (4), 467-478.

vejkanter

2004

Hald, A.B. 2004. Hvorfor er vejkanterne først hvide og derefter vissent gule? Stads- og havneingeniøren, 8:68-70.

vejkanter

2004

Hald, A.B. 2004. Vejkanten som spredningskorridor. Jord og Viden, 9.

vejkanter

2004

Hald, A.B. 2004. Havegyldenris er invasiv i vores natur. Værløse Nyt, 14. september 2004.

bræmmer

2003

Laubel, A., Kronvang. B., Hald. A.B. & Jensen, C. 2003. Hydromorphological and biological factors influencing sediment and phosphorus loss via bank erosion in small lowland rural streams in Denmark. Hydrological Processes 17: 3443-3463.

eng

2003  

Badsberg, J.H., Nielsen, L. & Hansen, H.H. 2003. Spiser kvæg som en grønthøster, eller er de kræsne. I Kristensen, K. (ed) Biometrianvendelse i planteforskningen. DJF Intern rapport nr. 184, 14-26.

eng

2003  

Bossen, D. & Nielsen, L. 2003. Græskvaliteten på græsarealer, der afgræsses af ammekvæg. Landbrugets Rådgivningscenter, Kvæginfo nr. 1101.

eng

2003  

Cortzen, S. & Hald, A.B. 2003. Erfaringer fra et å-restaureringsprojekt – Vegetationsudviklingen på engene langs en restaureret stræknig af Gels Å. URT 27 (4): 131-135. Se artiklen (pdf)

eng

2003

Hald, A.B. 2003. Plantediversitet som funktion af slæt, afgræsning og driftsophør – In: Hald, A.B. Hoffmann, C.C. & Nielsen, A.L. (eds.): Ekstensiv afgræsning af ferske enge - Botanisk diversitet, småpattedyr, miljø og produktion. DjF rapport Markbrug nr. 91. pp. 29-57. www.agrsci.dk/djfpublikation

eng

2003  

Hald, A.B., Nielsen, L. & Hoffmann, C.C. 2003. Introduktion til en multi-disciplinær undersøgelse af ferske enge. DJF rapport Markbrug nr. 91, 7-13.

eng

2003  

Hald, A.L., Nielsen, A.L., Debosz, K. & Badsberg, J.H. 2003. Restoration of degraded low-lying grasslands: indicators of the environmental potential of botanical nature quality. Ecological Engineering, 21, 1-20.

eng

2003  

Hoffmann, C.C., Jacobsen, O.S., Nielsen, L. & Debosz, K. 2003. Lavbundsarealerne ved Fussingø. DJF rapport Markbrug nr. 91, 15-27.

eng

2003  

Nielsen, L., Hald, A.B. & Badsberg, J.H. 2003. Slæt og afgræsning – betydning af tidspunkt og kombination for vegetation og produktion på engarealer. DJF rapport Markbrug nr. 91, 59-84.

eng

2003  

Nielsen, L., Hald, A.B. & Badsberg, J.H.  2003. Vegetation og planteproduktion på humusjord – effekt af øget jordfugtighed. DJF rapport Markbrug nr. 91, 131-156.

eng

2003  

Nielsen, L., Hald, A.B., Hoffmann, C.C. & Olsen, H. 2003. Perspektiver for drift af ferske enge. DJF rapport Markbrug nr. 91, 183-190.

landbrug

2003

Schou, J.S, Hald, A.B., Kaltoft, P., Andreasen, C., Vetter & H., Hasler, B. 2003. Værdisætning af pesticidanvendelsens natur- og miljøeffekter – Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 72, www.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-904-5/html/

eng

2002  

Hald, A.B.  Botanisk udvikling. In: Nielsen, A.L., Hoffmann, C.C. & Thamsborg, E.T. (eds.) 2002. Ferske enge – ekstensiv landbrugsproduktion, natur og miljø. DJF intern rapport nr. 154, 34-39.

eng

2002  

Nielsen, A.L., Kristensen, T. & Badsberg, J.H. 2002. Animal production from dairy breed steers at extensively managed grasslands in riverside areas. Grassland Science in Europe, 7, 938-939.

eng

2002  

Nielsen, L. & Buttenschøn, R.M. 2002. Naturpleje på enge baseret på stude. Skov & Landskab, Park- og Landskab Videnblade, Landskabspleje bladnr. 6.2-12.

eng

2002

Nielsen, L., Hald, A.B., Debosz, K. & Badsberg, J.H. 2002. Genopretning af enge – indikatorer for potentiel botanisk naturkvalitet. I Caspersen, O.H. & Fritzbøger, B. (eds.) Landskab, forandring og forvaltning – fem landskabsstudier fra Bjerringbro og Hvorslev. Forest & Landscape Research no. 31, pp. 100-131.

eng

2002  

Nielsen, L., Hansen, H.H., Badsberg, J.H. & Søegaard, K. 2002. Planteproduktion og fødevalg. DJF Intern rapport nr. 154, 7- 13. .

eng

2002  

Nielsen, L., Hoffmann, C.C., & Thamsborg, S. 2002. En multidisciplinær undersøgelse af ferske enge med ekstensiv landbrugsdrift. DJF Intern rapport nr. 154, 2-6.

landbrug

2002

Hasler B., J.S. Schou, P.Kaltoft, H. Vetter, A.B. Hald & Andreasen, C. 2002. Værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter. I: Bjørnsen, P.K., P. Frisch, P. Johnsen (Eds.): Natur- og miljøforskningskonference. H.C. Ørstedsinstitutet. 22-23. august 2002. Resumé af foredrag og posters. Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde. pp 233-234.

landbrug

2002

Hasler, B., Schou, J. S., Kaltoft, P., Vetter, H., Hald, A.B. & Andreasen, C.  2002. Værdisætning af pesticidanvendelsens natureffekter. In: Frisch, P & Johnsen, P. Proceedings. Natur- og Miljøforskningskonference. H.C. Ørstedsinstituttet. 22-23. August.

landbrug økologisk  

2002  

Hald, A.B.  2002. Er økologisk jordbrug bedre for Agerhøne ? -  Økologisk Jordbrug nr. 270, 23. august 2002, p. 12.

landbrug økologisk  

2002  

Hald, A.B.  2002. Økologisk jordbrug og natur.  Jord og Viden 15: 14-17. Se artiklen.

randzone 2002  

Hald, A.B. 2002. Impact of agricultural fields on vegetation of stream border ecotones in Denmark. Agriculture, Ecosystems & Environment. 89: 127-135.

eng

2001  

Nielsen, A.L. 2001. Natur og landbrug på engarealer. I Hels, T., Nilsson, K., Frandsen, J.N., Fritzbøger, B. & Olesen, C.R. (eds.) Grænser i landskabet, 57-74.

eng

2001

Søndergaard, M., Madsen, J., Hald, A.B., Aaser, H.F., Elmeros, M., Kristensen, P., Clausen, P. and Lauridsen, T.L. 2001. Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævningen. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig Rapport fra DMU nr. 355. 56pp http://faglige-rapporter.dmu.dk.

landbrug

2001

Schou, J.S., Andreasen, C., Hald, A.B., Hasler, B., Kaltoft and Vetter, H.  2001. Economic valuation of the environmental effects of agriculture. In: L. García-Torres, J. Benites & A. Martínex-Vilela  Conservation Agriculture – A Worldwide Challence. Proceedings First World Congress on Conservation Agriculture, Vol II, pp. 689-694. ISBN 84932237-0-0. Poster-paper for the Thematic session no.4: Socio-Economic Perspectives and Policy Implications for Development, Madrid October 2-3 2001.

randzone 2001

Tybirk, K., Aude, E., Ejrnæs, R., Reddersen, J., Hald, A.B., Riberholdt, L., Jönsson, C., Jørgensen, J.E., Gramstrup, M., Andreasen, P.R., Vind, L.R., Dalsgaard, A., Jensen, N.V., Odderskær, P. and Sell, H. Botanical conservation values in Danish hedgerows. Pp 299-308 in Barr, C. & Petit, S. (eds.)2001.  Hedgerows of the World: their ecological functions in different landscapes. Proc. 2001 UK-IALE Conference, Univ. Birmingham. UK-IALE/ CEH.

bræmmer

2000  

Hald, A.B. 2000. Naturen i vandløbsbræmmer. 17. Danske Planteværnskonference, marts 2000. DJF-Rapport 23: 63-72.

bræmmer

2000  

Kronvang, B., Hansen, B., Hald, A.B., Laubel, A., Olesen, P. 2000. Jorderosion og bræmmer i landskabet. Jord og Vand 7(1): 20-27.

eng

2000

Hald, A.B. 2000. Species density in the vegetation of low-lying grassland in response to management. EGF 2000 Grassland Farming - Balancing Environmental and Economic Demands. Grassland Science in Europe 5: 65-67.

eng

2000  

Hald, A.B. & Vinther, E. 2000. Restoration of a former species-rich-meadow in Denmark: response of 64 species to management. Applied Vegetation Science 3: 15-24.

eng

2000  

Nielsen, A.L. & Søegaard, K. 2000. Forage quality of cultivated and natural species in semi-natural grasslands. Grassland Science in Europe, 5: 213-215.

eng

2000  

Vinther, E. & Hald, A.B. 2000. Restoration of an abandoned species-rich fen meadow in Denmark: changes in species richness and dynamics of plant groups during 12 years. Nordic Journal of Botany 20(5):573-584.  

landbrug

2000  

Andersen, J.M., Münier, B., Bruun, H., Asman, W.A.H. & Hald, A.B. 2000. Miljø- og naturmæssige konsekvenser af en ændret svineproduktion. DMU Rapport nr. 311. 106 pp.

landbrug

2000

Nielsen, A.L., Munkholm, L.J. & Andersen, M.N. 2000. Effect of soil compaction on root development during the establishment of a pea-barley crop. Proceedings of the 15th international conference of the international soil tillage research organization, ”ISTRO-2000”. (CD-Rom). Ed. J.E. Morrison. Published by P. Dyke, Texas Agricultural Experiment Station, Temple, Texas USA, 9 pp.

landbrug

2000  

Nielsen, A.L., Munkholm, L.J. & Andersen, M.N. 2000. The relationship between soil compaction and root development in 12 different cultivars of Lolium perenne. Grassland Science in Europe, 5:125-127 .

eng

1999

Nielsen, A.L. 1999. Naturkvalitet på græsarealer – hvad er målet. Grænser I landskabet, Nyhedsbrev nr. 6, 3-6.  

landbrug

1999  

 Hald, A.B. 1999. Germination of seeds from two non-target species subjected to sublethal herbicide dosages. The 1999 Brighton Conference. Weeds. 4A-3: 267-272.

landbrug

1999  

Hald, A.B. 1999. Landbrug & Agerlandets Natur: Samspil - modspil. Fremtidig samspil ? - I: Agger, P., Andersen, K.B., Petersen, E.H. & Primdahl, J. (red.) Temarapport nr. 1, Natur og  landbrug, Naturrådet, 24-34.

landbrug

1999  

Hald, A.B. 1999. The impact of changing the season in which cereals are sown on the diversity of weed flora in rotational fields in Denmark. Journal of Applied Ecology 36: 24-32.

landbrug økologisk

1999

Hald, A.B. 1999. Weed vegetation (wild flora) of long established organic versus conventional cereal fields in Denmark. Annals of Applied Biology 134:307-314.

landbrug økologisk

1999

Munkholm, L.J., Schjønning, P., Nielsen, L. & Rasmussen, K.J. 1999. Jordpakning og økologisk planteavl. Planteavlsberetning 1999, Køge-Ringsted Landboforening, s. 187-189.

eng

1998  

Hald, A.B. 1998. Botaniske konsekvenser af Vandmiljøplan II’s plan om våde enge. Dansk Botanisk Forening URT 22(4):114-120.

eng

1998  

Nielsen, A.L., Debosz, K. & Schierup, H.H. 1998. Extensive Grassland systems: N-mineralization, productivity and biodiversity. Grassland science in Europe, 3, 315-318.

landbrug

1998  

Hald, A.B. 1998. Sustainable agriculture and nature values – using Vejle County as a study area. National Environmental Research Institute, NERI Technical Report No. 222, 96 pp.

landbrug  

1998

Schou, J.S. & Hald, A.B. 1998. Landbrug, natur og miljø. Jord og Viden 18:12-14.  

eng

1997

Nielsen A.L. & Schierup H.H. 1997. The effect of cutting and cutting followed by grazing on biodiversity and yield on grasslands on a well drained organic soil. In Proceedings of the Intern. Occasional Symposium of the European Grassland Federation, Poland, 97-101.

landbrug

1997  

Hald, A.B. 1997. Growth and seed production of three weed species at sublethal herbicide dosage. Bekæmpelses­middelforskning  30, Miljøstyrelsen. 56 pp.

landbrug

1997

Mogensen, B., Berthelsen, J.P., Hald, A.B., Hansen, K., Jeppesen, J.L., Odderskær, P., Reddersen, J., Fredshavn, J. & Krogh, P.H. 1997. Livsbetingelser for den vilde flora og fauna på braklagte arealer.  En litteraturudredning. Faglig Rapport, Danmarks Miljøundersøgelser nr.182. 167 pp. Danmarks Miljøundersøgelser.

eng

1996  

Nielsen A.L. & Markussen G.B.K. 1996. IVOMD in relation to botanical composition on organic meadowland. Grassland Science in Europe, 1: 531-535.

landbrug  

1995

Hald, A.B. 1995. Landbrug, natur og bæredygtighed. Jord og Viden 19:9-12.

landbrug

1995

Schou, J.S, Skop, E. & Hald, A.B.  1995. Miljø, natur og sektorøkonomiske analyser - anvendelse af fælles data. - Arbejdsrapport 6: Bæredygtige strategier i landbruget, - sektorøkonomiske analyser, - analyser af økologiske og immateri­elle systemvariable.   Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. 51 pp.

landbrug økologisk   1995   Nielsen, A.L. 1995. Planteproduktion på tre økologiske kvægbedrifter. SP rapport nr.17, 93 pp.