Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Bæredygtige metoder til genopretning og pleje af engarealer

   via høst af biomasse til biogasanlæg

    Projektperiode

31/3 2006 - 31/7 2008

    Formål

 

Udvikle plejekoncept og naturgenopretnings-koncepter for forskelligartede naturarealer

Vurdere miljømæssige konsekvenser

Udvikle praksis for håndtering af biomasse til biogas samt beregne økonomiske konsekvenser heraf

Fastsætte biogaspotentialer af biomasse fra engarealer og udvikle teknik til håndtering af højt tørstof i biogasanlæg

    Fokusområder

  • At fjerne næringsstoffer og biomasse fra kulturprægede enge med henblik på naturpleje og miljø

  • At vurdere plejeeffekt på botanik

  • At vurdere biogaspotentiale fra forskellige engarealer

  • At vurdere kvalitet, herunder biogaspotentiale, fra enkelte plantearter, der undertiden optræder som dominerende

  • At overkomme de praktiske problemstillinger ved at kombinere naturpleje med biogasproduktion

    Beskrivelse af aktiviteter ses her

På engarealer med kendt forhistorie og forskellig botanisk diversitet tages slæt til forskellige tidspunkter. Den botaniske sammensætning beskrives. Næringsstofbalancer beregnes for at belyse de miljømæssige konsekvenser. Biogaspotentialet fra de forskellige arealer og høsttidspunkter undersøges i lille skala. Desuden undersøges biogaspotentialet af indsamlet materiale af rørgræs, lyse-siv og mose-bunke ved høst i henholdsvis juni og juli. Energieffektivitet ved biogas fra engbiomasse sammenholdes med andre råmaterialer. Der stiles mod en vejledning til, hvordan man bedst kombinerer naturpleje med produktion af biomasse til biogasproduktion.

    Arealtyper i projektet

Projektet fokuserer på ferske lavbundsjorde. Arealer med forskellig botanisk diversitet indgår i projektet.