Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

BioM – Anvendelse af biomasse fra engarealer

                til biogasproduktion og økologisk gødning

    Projektperiode

1/1 2010 – 31/12 2012

    Formål

 

At udvikle, optimere, demonstrere og implementere økonomisk og miljømæssigt bæredygtige forretningsmodeller, og dermed skabe grundlag for udvikling af en alsidig og hensigtsmæssig udnyttelse af biomasseressourcer i ådale til energiformål. Effekter vurderes på både produktion af biomasse og på biodiversitet.

    Fokusområder

Effekt af biomassehøst på botanisk sammensætning og næringsstofbalance på forskellige arealtyper

Effekt af med og uden K-tilførsel på produktion, næringsstofbalance og biodiversitet

Effekt af eftersåning med græsarter  på produktion og biodiversitet

Etablering af udsåede urter fra lokalområdet på areal med førstegangspleje

Etablering af udsåede urter fra lokalområdet som indsamlet frø eller engplejehø i miniplots, hvor overjorden er fjernet

Effekt på biodiversitet af lang tid mellem slåning

Driftsstrategi vurderet ud fra plantebestand

Naturplejeaktiviteter indsættes i større sammenhæng – naturplaner m.v.

Høstplan vurderet ud fra arealtyper

    Beskrivelse af aktiviteter ses her

Der udføres parcelundersøgelser i fem områder. Der er udlagt markfelter på ti marker, hvor der vurderes effekt på botanisk sammensætning henholdsvis med og uden høst af biomasse.

  Opgavetype

Projektet støttes af vækstforum i region Midtjylland med midler til organisering, dokumentation og formidling. Projektet støttes desuden med Interreg midler fra EU. Opgaven er en del af et samarbejdsprojekt, der ledes af Agrotech. Der er desuden deltagere fa LMO, Økologisk Landsforening, Videncentret for Landbrug, Planenergi og en række nordiske samarbejdspartnere.