Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Drift, miljø og flora på næringsstofbelastet område med etablering af vådområde

- Rødding Sø

Projektperiode

1/7 2005 - 30/6 2008

Formål

 

At demonstrere mulige driftsstrategier for landbrugsarealer under vandmiljøplanens regler for vådområder, med fokus på reduktion af næringsstofbelastning af vandmiljøet og at fremme den botaniske udvikling på arealerne omkring søen

Fokusområder

  • Driftsmæssig styring af den botaniske sammensætning i ønsket retning og undgå at søbredden domineres af uønskede arter som stor nælde, kæmpe bjørneklo og lyse-siv

  • Demonstrere hvordan den tidligere drift har påvirket jordens næringsstofpuljer og dermed giver forskellige forudsætninger for at etablere miljøvenlig græsmarksdrift med fremme af botanisk naturkvalitet

  • Muligheder for at fremme miljøtilstanden i vandmiljøet ved driftsmæssigt at justere næringsstofoverskuddet på landbrugsarealerne omkring søen.

  • Demonstrere hvordan en alternativ metode til vurdering af plantetilgængeligt fosfor falder ud på konkrete arealer på mere eller mindre humusholdig jord

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Der etableres en række demonstrationsfelter med forskellige behandlinger, der har til formål at fremme naturen. Der er felter uden jordbehandling, som plejes med afgræsning, tidligt slæt og sent slæt samt ubenyttet. Desuden er der felter med jordbehandling. Her sammenlignes henholdsvis fjernelse af ca. 5 cm overfladejord, dybdepløjning og endelig nedmuldning af savsmuld. Der afholdes demonstrationsdage og udarbejdes informationsmateriale om projektet. Der opsættes en informationsstander. Desuden skrives artikler om projektet og der informeres om projektet på hjemmesiden her og www.lrv.dk.

Vådområde

Pumperne, der afdrænede et større landbrugsareal ved Rødding, blev slukket i efteråret 2004. Her ligger nu den genskabte Rødding Sø på ca. 21 ha.