Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

NaNuDrive

 Høst af engbiomasse - naturforbedring, næringsstofopsamling og bioenergi

    Projektperiode

Starte forår 2013 og afslutte november 2017

    Formål

 

At opnå et bedre vidensgrundlag om høst af biomasse i naturforvaltningen for at fremme god biodiversitet og landskabsudtryk.

Der indsamles data fra forskellige typer af ugødskede ferske enge mht. produktionens størrelse, næringsstofopsamling ved høst og det høstede materiales potentiale for biogasproduktion eller vinterfoder til kvæg. Data knyttes til botanik, jordbund og lokal vandstand. Der fokuseres på forbedring af flora.

Resultaterne målrettes forvaltningsstrategier, hvor høst af biomasse fra enge med næringsoverskud forventes at give en natur- og landskabsforbedrende effekt.

    Fokusområder

  • At vurdere påvirkning af botanik på forskellige enge-typer

  • At måle produktion, næringsstofniveau og biogasproduktion på forskellige engtyper

  • At vurdere lokalt tilpassede virkemidler til NP-opsamling og fremme af særlig flora

 Beskrivelse af aktiviteter ses her

Påvirkning af botanik med biomassehøst vurderes ud fra udvalgte DanVeg typer, der er relevante for biomassehøst.

Der udføres botanisk analyse i de udvalgte DanVeg-typer i 1., 3. og 5. år i projektperioden.

Der høstes biomasse i forsøgsfelter, der blev etableret i 2009 og 2010 for at vurdere forskellige strategier til at fremme af biodiversitet i ådal. Herunder vurderes effekt på biomasse og botanik af K-tilførsel på arealer med højt indhold af kvælstof og fosfor samt effekt af at udsprede lokalt indsamlet engplejehø.

    Opgavetype

 

Projektet støttes af 15. Juni Fonden. Projektet er et samarbejdsprojekt med deltagere fra Aarhus Universitet, lokale landmænd, landboforeningen LMO og Viborg Kommune. Natur & Landbrug ApS indgår i de faglige aktiviteter og koordinering.